Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom "Vyhraj sprchový kút" (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť PERGAMI GROUP s.r.o., so sídlom Bratislava 5, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I. , oddiel Sro, vložka č. 99276/B (ďalej len „Usporiadateľ").

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha od 20.10. 2017 do 20. 1. 2018

Účastníci Súťaže

Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická a právnická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Výhra v Súťaži

Výhrou v Súťaži je: 1 sprchový kút rozmery-mm-a795-b780-c380-h2000 (ďalej len „Hlavná výhra“).

Podmienky účasti v Súťaži a žrebovanie

Účastník, sa zapojí do Súťaže cez internetovú stránku tým že nakúpi akýkoľvek tovar na: www.pergamikupelne.com v hodnote,- 300 eur s DPH do termínu ukončenia súťaže, je povinný uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefónny kontakt, email.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v Pravidlách.

Účasťou v Súťaži Účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho Usporiadateľ informoval o výhre v Súťaži telefonicky s použitím telefonického kontaktu alebo e-mailom na adresu, ktorú Účastník uvedie v prípade účasti prostredníctvom internetovej stránky www.pergamikupelne.com alebo telefonicky s použitím telefónneho čísla, ktoré Účastník uvedie v prípade účasti prostredníctvom internetovej stránky www.pergamikupelne.com .

Odovzdanie výhry a Hlavnej výhry

Výhercovia budú o výhre informovaní ihneď, a to informáciou uvedenou na internetovej stránke www.pergamikupelne.com . Zároveň budú výhercovia oboznamený, zadanymi údajmi potrebnými pre doručenie výhry, a to meno, priezvisko, adresu a vek z príslušného formulára na internetovej stránke www.pergamikupelne.com.

Výherca výhry bude zverejnený na stránke www.pergamikupelne.com a www.facebook.sk . Výherca Hlavnej výhry bude o výhre informovaný telefonicky alebo e-mailom v deň žrebovania. Usporiadateľ zároveň vyžrebuje dvoch náhradníkov, ktorí sa v určenom poradí stanú výhercami Hlavnej výhry v prípade, ak nebude možné skontaktovať sa s výhercom Hlavnej výhry do dvoch pracovných dní od žrebovania telefonicky alebo emailom na ním uvedenej e-mailovej adrese.

Výhry budú výhercom doručené prostredníctvom poštového podniku, kuriérskou službou alebo osobne, podľa dojednania s výhercom. Usporiadateľ bude výhercom doručovať Výhry v termíne od 20. 10.2017; usporiadateľ bude výhercu o doručovaní výhry informovať. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu veci, ktorá je predmetom Výhry, počas prepravy. Hlavná výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, podľa dojednania s výhercom.

Náhradník sa stáva výhercom po splnení všetkých povinností podľa týchto Pravidiel. Tento postup sa zachová primerane až do určenia výhercu.

Osobné údaje a ochrana osobnosti

Zapojením sa do súťaže Účastník udeľuje Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu neurčitú na spracovanie osobných údajov Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na účely doručenia Hlavnej výhry, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných

údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súťažiaci udeľuje účasťou v Súťaži súhlas k emailovému a telefonickému kontaktovaniu a zasielaniu obchodných oznamov prostredníctvom SMS správ, e-mailových správ, ako aj ďalších elektronických prostriedkov, a to prevádzkovateľom databázy osobných údajov, alebo ním určeným spracovateľom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť PERGAMI GROUP s.r.o., Bratislava I, IČO: 47339675, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 5, oddiel Sro, vložka 99276/B.

Výhry a daň z príjmov

Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu Výhry ani Hlavnej výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

Zodpovednosť Usporiadateľa

Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Náklady spojené s účasťou v Súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom Súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom Súťaže.

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania

Súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Prípadne námietky k priebehu súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.8.2017.

V Bratislave dňa 15.8. 2017

PERGAMI GROUP, s.r.o.

Černyševského 29

851 01 Bratislava

IČO: 47339675

DIČ: 2024048136

IČ – DPH: SK2024048136

Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 5, oddiel Sro, vložka č. 99276/B